Tfilin nosach Ashkenaz - k'tav Beit yosef , Behema gasa , 

 

-בתי תפילין מעור בהמה גסה, פרודות עד התפר.
-רצועות עבודת יד מושחר דו"צ
-פרשיות מהודרות ויפות בהמלצת גדולי ישראל

Tfilin - Ashkenz - Nosach Ashkenaz - Rashi - Beit Yosef

$1,200.00Price